วันพฤหัสบดี, 16 กรกฎาคม 2563

ขั้นตอนลงทะเบียนขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า pea-mea

ขั้นตอนลงทะเบียนขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า pea-mea



ขั้นตอนลงทะเบียนขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า pea-mea

25 มีนาคม 2563 นี้ อย่าลืม ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า pea-mea กันนะครับ

5. แอมป์. ได้คืน. 300. บาท

15. แอมป์. ได้คืน 2,000 บาท

30 แอมป์ ได้คืน 4,000 บาท

?ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ผู้ใช้ไฟสามารถตรวจสอบสิทธิ์

เพื่อขอรับงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ได้ที่เว็บ กฟภ.

หรือ

สแกน QR CODE ของ กฟภ.ตามภาพที่ส่ง

กรอก ชื่อ – นามสกุล

กรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

กรอกหมายเลขบัตรประชาชน

ทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน


PEA จะเริ่มจ่ายมิเตอร์ค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

กรณีซื้อบ้านต่อจากคนเดิม หรือ มิเตอร์เป็นชื่อเจ้าของเดิม

การขอโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า

หลักฐาน

1. สำเนาทะเบียนบ้านที่ติดตั้งการใช้มิเตอร์ไฟฟ้า

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับโอน อย่างละ 1 ฉบับ

3.สำเนาสัญญาซื้อขาย (กรณีซื้อขายบ้าน)

4. สำเนาสัญญาเช่า (กรณีเช่าบ้าน) และสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า

5. สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีผู้ใช่ไฟเสียชีวิต) และสำเนาใบจัดการมรดก

6. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว- ชื่อสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)

7. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีผู้โอนไม่มาดำเนินการ)

8. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

9. ใบเสร็จค่าไฟฟ้เดือนสุดท้ายหรือเดือนไหนก็ได้

10. เงินค่าประกันตามขนาดมิเตอร์